ads ads ads ads ads ads
بازدید

قصه دلاوریهای فرمانده پیروز اسلام شهید مهدی باکری

۲۵ اسفند ۱۳۸۸

حوصله وحیدداشت سرمی رفت نیم ساعت می شدکه چشم به جاده دوخته بودبرای
هرماشینی که می گذشت دست بلندمی کرداماهیچ کدام ترمزنمی کردند آسمان درحال
تاریک شدن بودوستاره قطبی درشمال می درخشید ساکش رابرزمین گذاشت خودخوری
می کردکه چرابرای برگشتن به پادگان دیرکرده بود ازدورنورماشینی رادید
ماشین نزدیک شد دست بلندکرد وباصدای بلند گفت : پادگان … ماشین ایستاد
وحید باخوشحالی ساکش رابرداشت وبه سوی ماشین دویددید که ماشین پلاک سپاه
داردوتویوتاوانتی کرم رنگ است .مهدی شیشه سمت راست راپایین کشید وحیدگفت :
سلام اخوی مهدی گفت : سلام کجامی روی پادگان سوارشو وحید دررابازکرد
وکنارمهدی نشست ماشین به حرکت درآمد وحیدپرسید شماهم نیروی لشکر
عاشوراهستید اگر خدا قبول کند .حقیقتش من تازه به لشکرآمده ام نمی دانستیم
که ازغروب به بعد به سختی می شود ماشین برای پادگان پیداکرد چه کاره ای ؟
الان که بسیجی امادانشجوی هنرهم هستیم نقاشیم آمده ام جنگ برای این که
تصاویرشهدارابرروی دیوارپادگان بکشم مهدی لبخندی زدوگفت : به به خداخیرت
دهد کارشما ثواب جنگیدن درخط مقدم دارد هنرت رادست کم نگیر مهدی وحیدرا
تانزدیکی واحدتبلیغات رساند وخداحافظی کرد وحیدوقتی یادش افتاد اسم راننده
رانپرسیده است که ماشین ازاودورشده بود. سه روزبعد گرماگرم ظهرتابستان
وحیدبی حال وکلافه ازگرمادرحال گذرار کنارساختمان لشکربودکه مهدی رادید
مهدی درحال جمع کردن کاغذ پاره هاوزباله های دورواطراف ساختمان بود
وحیدآهسته رفت جلو وبه مهدی سلام کرد وحیدگفت چه طوری اخوی ؟ این چندروزه
دنبالت گشتم اماپیدانمی کردئم وحیددست مهدی راکشید وزیرسایبانی
رفتندوحیدگفت : پدرآمرزیده مگرعقل نداری ؟ مگراینجا نیروی خدماتی نیست که
توآشغال جمع می کنب ؟ بروبه رانندگی ات برس مهدی خنندید وگفت : مگرمن
بانیروهای خدماتی چه فرقی دارم ؟ همه بسیجی هستیم وبه خاطرخدابه اینجا
آمده ایم بیاتوهم کمک کن زباله هاراجمع کنیم شوخی می کنی من وآ شغال جمع
کردن وحیداصرارکرداما مهدی نرفت مهدی دست برشانه وحیدگذاشت وگفت ممنون
همین جاکه هستیم راضی ام وحیدبامهدی دست داد وگفت : هرجورکه راحتی خب من
رفتم خداحافظ خداحافظ
وحیدچندقدمی از مهدی دورنشده بود که یادش آمد اسم دوست جدیدش رانپرسیده
است برگشت وگفت : راستی من هنوز اسمت رانمی دانم مهدی گفت : اسم من به چه
دردتو می خورد ؟ من کوچک شماهستیم : الله بنده سی وحیدخنندیدوگفت : باشد
ازاین به بعد توراالله بنده سی صدامی کنم خداحافظ . وحیددرحال نقاشی بودکه
تکه سنگی به پس گردنش خورد دستش لغزید باعصبانیت برگشت به مزاحم بتوپد که
حسین رادید زبانش ازخوشحالی بندآمد باحسین ازکودکی دوست بود ازداربست
آمدپایین وحسین رابغل کرد وحیدمی دانست که او فرمانده لشکراست حسین خندید
وحیدگفت : چه عجب ازاین طرفها راه گم کرده ای نه وحیدجان شنیده بودم که به
پادگان آمده ای دوست داشتیم به دیدنت بیایم اما وقت نمی شد امروزباآقامهدی
جلسه داریم وقتی به پادگان آمدم قبلش بیایم وببینمت .وحیدگفت : من خیلی
دوست دارم آقامهدی راازنزدیک بینم خب اینکه کاری ندارد موقع
ناهاربیاستادلشکر من آنجاهستیم می رویم وآقامهدی را می بینی . معلوم است
چه می گویی ؟ مراچه کارباآقامهدی راستی یک دوست پیدا کرده ام به چه
نازنینی خوش صحبت وآقا حتم دارم ببینی اش ازش خوشت می آید. نه وحیدجان
همان طورکه گفتم موقع ناهار بیا ستاد من منتظرت هستیم حتمابیامن رفتم
وحیدگفت : باشد برای نهارآنجاهستم بعدازنمازظهرو عصر وحیدبه ساختمان
ستادلشکر رفت حسین راپیداکرد هردو از پله هابالا رفتند دل تودل وحید
نبودازاینکه تالحظاتی دیگر فرمانده لشکررا ازنزدیک می دید هنوزبه اتاق
فرماندهی نرسیده بودکه چشم وحیدبه مهدی افتاد وحیدباخوشحالی جلورفت وگفت :
سلام تواینجاچه کارمی کنی ؟ مثل اینکه راننده لشکری .آ ره حسین رنگ پریده
وهراسان دست وحیدراکشید مهدی لبخندزنان دست وحیدرا فشرد وحید به سوی حسین
برگشت وگفت : حسین آقااین همان دوستم است که می گفتم اسمش راگذاشته ام
الله بنده سی وحیدهاج وواج مانده بود که حسین چه می گوید هردو وارد اتاق
فرماندهی شدند وحیدگفت : چرا رنگت پریده ؟ حسین باناراحتی گفت : خیلی
کاربدی کردی وحید مگرچه کارکرده ام ؟ مگرتو اورا نمی شناسی ؟ نه امامی
دانم که راننده است .

((بنده خدااوآقامهدی است فرمانده لشکرعاشورا ))

چشمان وحید گردشد نفسش بندآمد احساس کرد که صورتش گرگرفته است .ناگاه
دراتاق بازشدومهدی داخل شد بغض وحید ترکید بلندشد آقامهدی راازورای پرده
لرزان اشک می دید مهدی دست برشانه وحیدگذاشت وگفت : گریه نکن بسیجی مگرچه
شده است ؟ وحیدهق هق کنان گفت : مراببخش آقامهدی……

________________________________________________________

راوی دوست همیشگی وبلاگ فرهنگ عشق: سرباز گمنام امام زمان(عج)


حوصله وحیدداشت سرمی رفت نیم ساعت می شدکه چشم به جاده دوخته بودبرای
هرماشینی که می گذشت دست بلندمی کرداماهیچ کدام ترمزنمی کردند آسمان درحال
تاریک شدن بودوستاره قطبی درشمال می درخشید ساکش رابرزمین گذاشت خودخوری
می کردکه چرابرای برگشتن به پادگان دیرکرده بود ازدورنورماشینی رادید
ماشین نزدیک شد دست بلندکرد وباصدای بلند گفت : پادگان … ماشین ایستاد
وحید باخوشحالی ساکش رابرداشت وبه سوی ماشین دویددید که ماشین پلاک سپاه
داردوتویوتاوانتی کرم رنگ است .مهدی شیشه سمت راست راپایین کشید وحیدگفت :
سلام اخوی مهدی گفت : سلام کجامی روی پادگان سوارشو وحید دررابازکرد
وکنارمهدی نشست ماشین به حرکت درآمد وحیدپرسید شماهم نیروی لشکر
عاشوراهستید اگر خدا قبول کند .حقیقتش من تازه به لشکرآمده ام نمی دانستیم
که ازغروب به بعد به سختی می شود ماشین برای پادگان پیداکرد چه کاره ای ؟
الان که بسیجی امادانشجوی هنرهم هستیم نقاشیم آمده ام جنگ برای این که
تصاویرشهدارابرروی دیوارپادگان بکشم مهدی لبخندی زدوگفت : به به خداخیرت
دهد کارشما ثواب جنگیدن درخط مقدم دارد هنرت رادست کم نگیر مهدی وحیدرا
تانزدیکی واحدتبلیغات رساند وخداحافظی کرد وحیدوقتی یادش افتاد اسم راننده
رانپرسیده است که ماشین ازاودورشده بود. سه روزبعد گرماگرم ظهرتابستان
وحیدبی حال وکلافه ازگرمادرحال گذرار کنارساختمان لشکربودکه مهدی رادید
مهدی درحال جمع کردن کاغذ پاره هاوزباله های دورواطراف ساختمان بود
وحیدآهسته رفت جلو وبه مهدی سلام کرد وحیدگفت چه طوری اخوی ؟ این چندروزه
دنبالت گشتم اماپیدانمی کردئم وحیددست مهدی راکشید وزیرسایبانی
رفتندوحیدگفت : پدرآمرزیده مگرعقل نداری ؟ مگراینجا نیروی خدماتی نیست که
توآشغال جمع می کنب ؟ بروبه رانندگی ات برس مهدی خنندید وگفت : مگرمن
بانیروهای خدماتی چه فرقی دارم ؟ همه بسیجی هستیم وبه خاطرخدابه اینجا
آمده ایم بیاتوهم کمک کن زباله هاراجمع کنیم شوخی می کنی من وآ شغال جمع
کردن وحیداصرارکرداما مهدی نرفت مهدی دست برشانه وحیدگذاشت وگفت ممنون
همین جاکه هستیم راضی ام وحیدبامهدی دست داد وگفت : هرجورکه راحتی خب من
رفتم خداحافظ خداحافظ
وحیدچندقدمی از مهدی دورنشده بود که یادش آمد اسم دوست جدیدش رانپرسیده
است برگشت وگفت : راستی من هنوز اسمت رانمی دانم مهدی گفت : اسم من به چه
دردتو می خورد ؟ من کوچک شماهستیم : الله بنده سی وحیدخنندیدوگفت : باشد
ازاین به بعد توراالله بنده سی صدامی کنم خداحافظ . وحیددرحال نقاشی بودکه
تکه سنگی به پس گردنش خورد دستش لغزید باعصبانیت برگشت به مزاحم بتوپد که
حسین رادید زبانش ازخوشحالی بندآمد باحسین ازکودکی دوست بود ازداربست
آمدپایین وحسین رابغل کرد وحیدمی دانست که او فرمانده لشکراست حسین خندید
وحیدگفت : چه عجب ازاین طرفها راه گم کرده ای نه وحیدجان شنیده بودم که به
پادگان آمده ای دوست داشتیم به دیدنت بیایم اما وقت نمی شد امروزباآقامهدی
جلسه داریم وقتی به پادگان آمدم قبلش بیایم وببینمت .وحیدگفت : من خیلی
دوست دارم آقامهدی راازنزدیک بینم خب اینکه کاری ندارد موقع
ناهاربیاستادلشکر من آنجاهستیم می رویم وآقامهدی را می بینی . معلوم است
چه می گویی ؟ مراچه کارباآقامهدی راستی یک دوست پیدا کرده ام به چه
نازنینی خوش صحبت وآقا حتم دارم ببینی اش ازش خوشت می آید. نه وحیدجان
همان طورکه گفتم موقع ناهار بیا ستاد من منتظرت هستیم حتمابیامن رفتم
وحیدگفت : باشد برای نهارآنجاهستم بعدازنمازظهرو عصر وحیدبه ساختمان
ستادلشکر رفت حسین راپیداکرد هردو از پله هابالا رفتند دل تودل وحید
نبودازاینکه تالحظاتی دیگر فرمانده لشکررا ازنزدیک می دید هنوزبه اتاق
فرماندهی نرسیده بودکه چشم وحیدبه مهدی افتاد وحیدباخوشحالی جلورفت وگفت :
سلام تواینجاچه کارمی کنی ؟ مثل اینکه راننده لشکری .آ ره حسین رنگ پریده
وهراسان دست وحیدراکشید مهدی لبخندزنان دست وحیدرا فشرد وحید به سوی حسین
برگشت وگفت : حسین آقااین همان دوستم است که می گفتم اسمش راگذاشته ام
الله بنده سی وحیدهاج وواج مانده بود که حسین چه می گوید هردو وارد اتاق
فرماندهی شدند وحیدگفت : چرا رنگت پریده ؟ حسین باناراحتی گفت : خیلی
کاربدی کردی وحید مگرچه کارکرده ام ؟ مگرتو اورا نمی شناسی ؟ نه امامی
دانم که راننده است .

((بنده خدااوآقامهدی است فرمانده لشکرعاشورا ))

چشمان وحید گردشد نفسش بندآمد احساس کرد که صورتش گرگرفته است .ناگاه
دراتاق بازشدومهدی داخل شد بغض وحید ترکید بلندشد آقامهدی راازورای پرده
لرزان اشک می دید مهدی دست برشانه وحیدگذاشت وگفت : گریه نکن بسیجی مگرچه
شده است ؟ وحیدهق هق کنان گفت : مراببخش آقامهدی……

________________________________________________________

راوی دوست همیشگی وبلاگ فرهنگ عشق: سرباز گمنام امام زمان(عج)


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات