ads ads ads ads ads ads
بازدید

و غدير مي آيد….

۲۹ آبان ۱۳۸۹


پاسداشت غدیر

کاش مانیزدرحج آخرین رسول خدا ص همسفروجودمقدسش بودیم.
کاش همانند هزاران همراه نبی رحمت گام برجای اوواهل بیت پاکش می نهادیم.
کاش همراه پیامبر ص گرداگرد بیت الله می چرخیدیم.
کاش صحنه ی پرشور غدیررا نظاره گربودیم.
کاش مانیز جرعه ای از برکه ی غدیر می نوشیدیم.
کاش ماهم از آب برکه ی غدیر وضومی ساخیم وبه امامت حضرت ختمی مرتبت ص درکنار علی مرتضی ع وبرگزیدگان خدا اقامه نماز می کردیم .
چه
می شد آنان که حاضر بودند وازمحضر پرفیض پیامبر بهره بردند وقامت رعنای
امیرالمومنین رادرکنارآن وجودمقدس به تماشا نشستند برپیمان غدیر وفادار می
ماندند. چه می شد اگربه سفارشات وتاکیدات پیامبر ص عمل می شد ؟ ! چه می شد
اگرعلی ع مظلم واقع نمی شد وحق مسلم او غصب نمی شد ؟ ! چه می شد اگربه انی
تارک فیکم الثقلین توجهی می شد ؟ ! چه می شد اگرهمه ی امت پیامبر ص شیعه ی
راستین علی ع بودند ؟ ! چه می شد اگرماواجدادمان ازسرصدق وصفاوازسویدای
جان برآرزوی یالیتنی کنت معکم فافوزفوزا عظیما لبیک می گفتیم .
افسوس وصدافسوس که همگامی باپیامبر وعلی واهل بیت ع برای عده ای فقط چند صباحی بود.
افسوس که کید مکاران ومخالفت دشمنان ونقشه های منافقین دربرهه ای از زمان برسست عنصران امت کارگرافتاد.
افسوس که اندکی پس از غدیر سفارشات وتاکیدات پیامبرص به فراموشی سپرده شد.
افسوس که از جمعیت صدوبیست هزارنفری حاضردرغدیرفقط اندکی برپیمان وبیعت خویش باپیامبروعلی ع باقی ماندند.
اینک
حسرت راچه سود! باافسوس برآنچه گذشته راه به جایی نتوان برد ! بایداز
گذشته ها وگذشتگان درس عبرت آموخت وبرنعمت تشیع خدای راسپاس گفت .وبر
اهداف غدیر پای فشرد وبرنشر آرمان های آن کمرهمت بست .
بایداز پیامبرص وعلی ع وهمسربی همتای اوواولادمعصومشان به راستی ودرعمل پیروی نمود.
بایدنعمت
وجوداحیاگرغدیرراقدردانست وبرای فرج وظهوربه اهتراز درآورنده ی پرچم غدیر
عدل گستر جهانی وبازستانده حق صاحبان غدیر منتقم آل محمدص هماره دعا نمود .
بایددراجرای منویات مقدسش کوشید وازآن وجود قدسی توفیق روزافزون خواست .
باشدکه خدای غفارگذشته هایمان راببخشاید ومارااز متعهدین به پیمان غدیرقراردهد. ان شائ الله


پاسداشت غدیر

کاش مانیزدرحج آخرین رسول خدا ص همسفروجودمقدسش بودیم.
کاش همانند هزاران همراه نبی رحمت گام برجای اوواهل بیت پاکش می نهادیم.
کاش همراه پیامبر ص گرداگرد بیت الله می چرخیدیم.
کاش صحنه ی پرشور غدیررا نظاره گربودیم.
کاش مانیز جرعه ای از برکه ی غدیر می نوشیدیم.
کاش ماهم از آب برکه ی غدیر وضومی ساخیم وبه امامت حضرت ختمی مرتبت ص درکنار علی مرتضی ع وبرگزیدگان خدا اقامه نماز می کردیم .
چه
می شد آنان که حاضر بودند وازمحضر پرفیض پیامبر بهره بردند وقامت رعنای
امیرالمومنین رادرکنارآن وجودمقدس به تماشا نشستند برپیمان غدیر وفادار می
ماندند. چه می شد اگربه سفارشات وتاکیدات پیامبر ص عمل می شد ؟ ! چه می شد
اگرعلی ع مظلم واقع نمی شد وحق مسلم او غصب نمی شد ؟ ! چه می شد اگربه انی
تارک فیکم الثقلین توجهی می شد ؟ ! چه می شد اگرهمه ی امت پیامبر ص شیعه ی
راستین علی ع بودند ؟ ! چه می شد اگرماواجدادمان ازسرصدق وصفاوازسویدای
جان برآرزوی یالیتنی کنت معکم فافوزفوزا عظیما لبیک می گفتیم .
افسوس وصدافسوس که همگامی باپیامبر وعلی واهل بیت ع برای عده ای فقط چند صباحی بود.
افسوس که کید مکاران ومخالفت دشمنان ونقشه های منافقین دربرهه ای از زمان برسست عنصران امت کارگرافتاد.
افسوس که اندکی پس از غدیر سفارشات وتاکیدات پیامبرص به فراموشی سپرده شد.
افسوس که از جمعیت صدوبیست هزارنفری حاضردرغدیرفقط اندکی برپیمان وبیعت خویش باپیامبروعلی ع باقی ماندند.
اینک
حسرت راچه سود! باافسوس برآنچه گذشته راه به جایی نتوان برد ! بایداز
گذشته ها وگذشتگان درس عبرت آموخت وبرنعمت تشیع خدای راسپاس گفت .وبر
اهداف غدیر پای فشرد وبرنشر آرمان های آن کمرهمت بست .
بایداز پیامبرص وعلی ع وهمسربی همتای اوواولادمعصومشان به راستی ودرعمل پیروی نمود.
بایدنعمت
وجوداحیاگرغدیرراقدردانست وبرای فرج وظهوربه اهتراز درآورنده ی پرچم غدیر
عدل گستر جهانی وبازستانده حق صاحبان غدیر منتقم آل محمدص هماره دعا نمود .
بایددراجرای منویات مقدسش کوشید وازآن وجود قدسی توفیق روزافزون خواست .
باشدکه خدای غفارگذشته هایمان راببخشاید ومارااز متعهدین به پیمان غدیرقراردهد. ان شائ الله


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات