ads ads ads ads ads ads
بازدید

چراوچگونه غدیرفراموش شد؟

۲ آذر ۱۳۸۹

..خطابه پایان یافت وبیعت باعلی ع آغازشد.مردان یک به یک به خیمه ی رسول
خداوامیرالمومنین ع واردمی شدندودست بیعت ووفاداری می دادند .

وزنان دست درظرف آبی می نهادندکه درسوی دیگرآن دست مبارک امیرالمومنین ع بودوپرده ای درمیان حائل بود.

چراوچگونه غدیرفراموش شد؟
..خطابه پایان یافت وبیعت باعلی ع
آغازشد.مردان یک به یک به خیمه ی رسول خداوامیرالمومنین ع واردمی شدندودست
بیعت ووفاداری می دادند .
وزنان دست درظرف آبی می نهادندکه درسوی دیگرآن دست مبارک امیرالمومنین ع بودوپرده ای درمیان حائل بود.

اما
اسفا.. ازغلبه ی نفس وشیطان برآدمی !امان ازحب دنیاوجاه طلبی . هنوزسه ماه
بیشترنگذشته بودکه تقدیرالهی رحلت رسول خدارارقم زد. هنوزمراسم تشییع ودفن
پیامبرص پایان نیافته بودکه گوینده ان الرجل لیهجردرباورکوچ رسول خداص به
دیارباقی شبهه انداخت وزمینه ی جایگزینی دیگران به جای علی ع رافراهم
نمود. واین آغازشوم بختی امت بود وفرجام نقشه هاوطرح هایی که ازماه هاپیش
طراحی شده بود. بدین سان انحرافی بزرگ وشکافی عمیق درصفوف مسلمین پی ریزی
گردید. سرآغازکجروی اندکی پس ازغدیرهمان زمانی بودکه پیامبرص
دربستراحتضارقلم وکاغذی طلب نمودند تابنویسندآنچه راکه امت پس ازایشان
هرگزگمراه نشوند… چه کسی بودکه بااشاره به پیامبرص گفت : این مرد هذیان
می گوید ! کتاب خدابرای ماکافی است ! درحالی که پیامبرص پیش ازاین فرموده
بودکتاب وعترت دوامانت گرانمایه پس از او هیچگاه تاقیامت ازیگدیگرجدانمی
شوندورستگاری درتمسک به هردوی اینهاست . همچنین عترت یعنی اهل بیت خویش
رابه کشتی نوح مانندکرده بودوفرموده بودهرکس سواربراین کشتی شودوازاهل بیت
من پیروی کندنجات می یابد وآن کس که تخلف نمایدغرق خواهدشدوجزنیستی
ونابودی سرانجامی نخواهدداشت . به هرحال پیامبرص رحلت فرمودامارویدادی که
درکناربالین پیامبرص به وقوع پیوست پی آمدهایی رابرامت محمدص رقم زدکه
تاروزقیامت دست ازسرمسلمانان برنداشت .

1- حق وباطل به یکدیگر آمیخت به
گونه ای که امکان رسیدن ورساندن حق برحق پویان وحق جویان دشوارشد ودرپاره
ای ازمناطق وبرخی مردم محال گردید .

2- همان طورکه پیام آورخدافرموده
بودجدایی ازاهل بیت عصمت وطهارت واکتفابه کتاب الهی بدون مفسرعلیم وآگاه
ومعصوم گمراهی بسیاری ازامت راتاقیامت سبب شد.

3- باعث گستاخی منافین
ومخالفین خداودین شدبه طوری که پس ازاین ماجرابه خوداجازه دادندپشت درخانه
ی وحی اجتماع نموده بابه آتش کشیدن خانه واهل آن به عصمت کبری وبهترین خلق
خداجسارت روادارند.

4 – زمینه هابه گونه ای فراهم شدکه آتش های زیرخاکسترنمایان شدوتوطئه
هاونیرنگ هایی که درحیات پیامبرص پنهان بودوزمینه ی بروزنداشت علنی
وآشکارگردید رسوایی به حدی رسیدکه درسقیفه ی بنی ساعده حاضرین خلافت رابه
یکدیگرتعارف کردندوهریک شیوه ای به دیگری واگذارمی کردتادرنهایت این لباس
رابرقامت کسی چون ابوبکرراست آوردند!!

5- سفارشات رسول خدا ص درغدیرخواسته
وناخواسته به فراموشی رفت وحساسیت مردم نسبت به رعایت حریم
پزوردگارپاسداشت حرمت قدسیان الهی ازرسول خداص تااهل بیت پاک نهادش روبه
ضعف گذاشت . تاآنجاکه دنیادوستان وجاه طلبان و ریاست خواهان باوقاحت تمام
بی آنکه مانعی برسرراه خویش ببینندبه منزل وصی مطلق وولی حق وجانشین برحق
رسول خداص یورش بردند درحالی که آن مولای مظلوم ماموربه سکوت بودواذن قیام
واقدام نداشت محسنش راکشتند وزمینه ی جوان مرگی همسرپهلو شکسته وآزرده
بازویش رافراهم آوردند. پس از آن درزمانی نه چندان دورواقعه عاشوراراپیش
آورده عزیزخداودردانه ی رسول هدا ص حسین ع راهمراه یاران باوفایش سربریدند
وسرهای مقدسشان رابربالای نی هابردند! کاررابه جایی رساندند که ازآسمان
خون می بارید . اکنون باید ازسویدای جان دستی بردعابرداشت وگفت :
پزوردگارا ! لعن ونفرین خویش رابراولین کسی که به حق محمدوآل محمدع ظلم
رواداشت وآخرین کسی که ازاودراین کارپیروی کرد نثارفرما! الها لعنت
فرماجماعتی راکه به جنگ باحسین ع پزداختند وهمکاری وبیعت وپیروی درباره
قتل اونمودندخدایاهمه آنان رالعنت فرما. الهی آمین


ارسال دیدگاه

 دیدگاه شما بعد از بررسی مدیر افزوده خواهد شد.ads ads
موضوعات